A www.nememind1.hu weboldal
Adatkezelési tájékoztatója a weblapon történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelésről

 1. Tájékoztatási kivonat

 

Személyes adat leírása: A regisztrált személyek nevei és e-mail címek.
Személyes adatok köre: A weblapra regisztrált Felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatok/Név, e-mail cím/
Adatkezelés célja: A weboldalra történő regisztráció során a személyes adatok rögzítése illetve tárolása.
Adatfeldolgozó és művelettechnikai leírása, amely munkatevékenységük (rendszerműködtetés) során kerülnek kapcsolatba az adatokkal. A www.nememind1.hu oldal működtetője utasításainak megfelelően az adatfeldolgozó a tevékenysége során biztosítja a weblap tárhelyét. Informatikai műveletek végrehajtása.
Adatfeldolgozó: MikroVPS Kft., mint adatfeldolgozó és tárhely szolgáltató.
Érintettek köre: A www.nememind1.hu oldalra regisztrált személyek
Adat forrása: Közvetlenül a honlapon regisztrált személyről történik az adatrögzítés.
Adatkezelés időtartalma: A weblapon történő regisztráció, addig ameddig az érintett személy nem kéri az adatainak a törlését, de maximum 2 évig.
Adattovábbítás:  Megkeresés esetén az illetékes hatóságok részére (például nemzetbiztonsági szolgálat, rendőrség, szabálysértési hatóság, ügyészség, bíróság).
Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)

 

 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése:

Harangi Emese,1141 Budapest Mogyoródi út 100.

Telefonszám: +36 70 608 1111
Email: emese.harangi@gmail.com

Az adatkezelő honlapja: www.nememind1.hu

 

 1. Az adatfeldolgozó neve és elérhetőségei:
  A) Az adatfeldolgozó megnevezése, aki a weblap működéséhez szükséges tárhelyet biztosítja:

MikroVPS Kft.
Címe: 1096 Budapest Sobieski János u. 19.-21.
Telefonszám: +36 94 200210  Email cím: info@mikrovps.hu

Képviselő:  Csárdi-Braunstein János ügyvezető

 1. Az adatgyűjtés ténye, az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere

A www.nememind1.hu jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzített formában, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az érintettek személyes adatait (név, e-mail cím) regisztráció során begyűjti, személyes adatait kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja.

Továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). Valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) preambulumának (32)-(33) és a 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) a.) pontja.

 

 1. Fogalom meghatározások

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. pont).

„személyes adatok különleges kategóriái”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok (GDPR 9. cikk (1) bekezdés).

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem   automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,    rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2. pont).

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából (GDPR 4. cikk 3. pont).

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják (GDPR 4. cikk 4. pont).

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni (GDPR 4. cikk 5. pont).

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető (GDPR 4. cikk 6. pont).

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (GDPR 4. cikk 7. pont).

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (GDPR 4. cikk 8. pont).

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak (GDPR 4. cikk 9. pont).

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak (GDPR 4. cikk 10. pont).

„az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez (GDPR 4. cikk 11. pont).

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (GDPR 4. cikk 12. pont).

,,felhasználó”: az a természetes személy, aki a www.nememind1.hu oldalra regisztrál, és ennek keretében megadja a személyes adatait.

 

 1. Az érintettek és kezelhető személyes adatok köre

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a www.nememind1.hu oldalon található művészi tartalmú írások feltöltéséhez.

 

A felhasználó „Neve”, cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás

A felhasználó „E-mail címe” – cél: kapcsolatfelvétel

 

 1. Az adatkezelés célja

A www.nememind1.hu oldalra történő regisztrációhoz szükséges személyes adatok rögzítése, tárolása. Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes és megfelelő tájékoztatásán alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A felhasználó jogosult a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban, amely nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adatok kiadása harmadik személy, vagy hatóságok számára-, hacsak jogszabály eltérően nem rendelkezik- csak és kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a felhasználó előzetes kifejezett hozzájárulása esetében lehetséges.

Bármely felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ezen felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

 1. Az általános adatvédelmi irányelvek

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.

Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az adatkezelő.

​A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag az érintett hozzájárulása esetén kezelhetők. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

 

 1. Az adatok minősége

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a feldolgozás során:

 1. a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni,
  b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő, módon nem szabad felhasználni,
  c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl,
  d) az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük,
  e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

A www.nememind1.hu oldal üzemeltetője, mint adatkezelő a regisztráció során a birtokába került személyes adatokat 2 évig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés az adattovábbítás

A www.nememind1.hu weboldal által regisztrált személyes adatokhoz – a jogszabályban meghatározott időtartam alatt – az adatkezelő, továbbá az adatkezelő hivatalosan megbízott adatfeldolgozó partnere (mind a rendszer kezelése, mind annak felügyelete, karbantartása tekintetében), szabályozott és nyomon követhető formában férhetnek hozzá.

A jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság igényelhet adatot. A www.nememind1.hu oldal üzemeltetője, a hatósági megkeresésnek köteles eleget tenni és a kért felvételt továbbítani. Adattovábbítás külföldre nem történik.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A www.nememind1.hu oldal üzemeltetője kijelenti, hogy megfelelő adminisztratív, technikai, informatikai és mechanikus biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a weblapon történő regisztráció során a birtokába került személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő (vagy annak adatfeldolgozója) nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra (ld. 12. pont).

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.

 

 1. A résztvevőket megillető jogok

A Felhasználót az adatkezelés időtartamán belül megilleti

– a tájékoztatáshoz való jog, /GDPR 12-14. cikk/

 • hozzáféréshez való jog /GDPR 15. cikk/

 • az adathordozhatósághoz való jog /GDPR 20. cikk/

 • a helyesbítéshez való jog /GDPR 16. cikk/

 • a törléshez/elfeledtetéshez való jog /GDPR 17. cikk/

 • az adatkezelés korlátozása /GDPR 18. cikk/

– a tiltakozás joga. /GDPR 21. cikk/

A felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a www.nememind1.hu oldal üzemeltetőjétől a személyes adatainak kezeléséről. Az oldal üzemeltetője a tiltakozást, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett kérheti, hogy a www.nememind1.hu oldal üzemeltetőjétől törlés helyett zárolja az adatait, ha olyan célt jelöl meg, amely a törlést kizárja.

A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

–       ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a www.nememind1.hu  vonatkozó, jogi kötelezettség teljesítéséhez illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

–       ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

–       törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

 1. Jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségek

A www.nememind1.hu vállalja, hogy az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül válaszol. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a www.nememind1.hu oldal üzemeltetőjétől, mint adatkezelőtől bármikor, írásban – további formai kötöttséget mellőzve – kérhetnek tájékoztatást az alábbi módok egyikén:

 • postai úton megküldött ajánlott levélben,
 • valamint e-mailben az harangi@gmail.com címen.

Az adatainak kezelésében érintett kérheti az adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást, a személyes adatainak a helyesbítését vagy – kötelező adatkezelés kivételével – adatainak a törlését vagy zárolását. Amennyiben a kérelmét az adatkezelő nem teljesíti, úgy a kérelem elutasításának ténybeli és jogi okairól, valamint a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről, a kérelem kézhezvételtől számított 25 napon belül a www.nememind1.hu oldal üzemeltetője az érintettet írásban tájékoztatja.

Ezeknek az adatkezelési folyamatoknak az érvényesülésekor www.nemenind1.hu üzemeltetője tájékoztatja, amely tájékoztatást az adatkezelő, csak akkor mellőzi, ha az az érintett jogos érdekét sérti.

Az érintett /felhasználó/ – a kötelező adatkezelést kivételével – tiltakozhat az adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges vagy az adatkezelés célja kizárólag az adatkezelő érdeke és az nem összeegyeztethető az érintett jogos érdekeivel (például közvetlen üzletszerzésre, közvélemény-kutatásra vagy tudományos kutatás céljára történik).

Az érintett /felhasználó/ tiltakozását a www.nememind1.hu  üzemeltetője a tiltakozás beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, érdemi döntést hoz, és erről írásban tájékoztatja az érintettet. Ha a tiltakozás elfogadható és indokolt, úgy a www.nememind1.hu üzemeltetője gondoskodik a tiltakozási jog érvényesüléséről – beleértve az adatfeldolgozói érintettséget – és az adatok törléséről.

Az érintett /felhasználó/ a jogainak megsértése esetén a 2011. évi CXII. törvény 22. §-ban foglaltak szerint bírósághoz fordulhat, Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 77-84. cikkei, valamint a 2011. évi CXII. törvény V. fejezetében foglaltak alapján megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, amelynek az elérhetőségei a következők:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”